ACCESSORIES

เซ็นเซอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ ให้ใช้ในการควบคุมการเปิดประตูอัตโนมัติ โดยไมต้องใช้มือสัมผัส แค่ใช้มือโบกใกล้ๆเพียงเท่านั้น ประตูก็จะถูกเปิดออกได้
เซ็นเซอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ ให้ใช้ในการควบคุมการเปิดประตูอัตโนมัติ โดยไมต้องใช้มือสัมผัส แค่ใช้มือโบกใกล้ๆเพียงเท่านั้น ประตูก็จะถูกเปิดออกได้
เซ็นเซอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ ให้ใช้ในการควบคุมการเปิดประตูอัตโนมัติ โดยไมต้องใช้มือสัมผัส แค่ใช้มือโบกใกล้ๆเพียงเท่านั้น ประตูก็จะถูกเปิดออกได้
For hands-free opening
For hands-free opening
ADS Remote Controlรีโมทสำหรับ เปิด ปิด ประตู แบบไร้สาย
อุปกรณ์กันประตูหนีบ Safety Beam
สวิตซ์กุญแจใช้สำหรับควบคุมประตู
Key switch
ปุ่มกดสำหรับเปิดประตู แบบเดินสาย
Exit Switch


Visitors: 13,791