top of page
ค้นหา

เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ Object Detection Sensor คือ


เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ Object Detection Sensor

เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ ( Object Detection Sensor )

คืออุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อการตรวจจับหรือทำการระบุวัตถุที่อยู่ในการตรวจจับของเซ็นเซอร์ที่มีการลงระบบหรือทำการกำหนดค่าไว้ซึ่งเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุมักถูกนำมาใช้ในหลายแวดวงและประโยชน์ต่างๆ ดังนี้


งานอุตสาหกรรม: เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยในเครื่องจักรและโรงงานโดยระบุการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติหรืออุปสรรคที่อาจเป็นอันตราย.


งานทั่วไป งานอาคาร : เซ็นเซอร์สำหรับอาคารหรืองานทั่วไปจะใช้ควบคู่กับ ประตูอัตโนมัติ โดยเซ็นเซอร์ที่ทำงานจะทำการตรวจจับวัตถุโดยรอบโดยผ่านการตั้งค่าตัวเซ็นเซอร์โดยผู้เชียวชาญ เมื่อเซ็นเซอร์ทำการตรวจจับจะทำให้การเปิดปิดประตูมีความแม่นยำ และทำงานได้ดี เช่น เมื่อมีคนเดินเข้ามาใกล้ประตู ตัวประตัวจะทำการเปิด เป็นต้น


ยานพาหนะ : ในรถยนต์หรือรถบัสเช่นกัน เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุใช้ในระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อระบุรถหรือของก่อนเกิดอุบัติเหตุหรือชนกัน.


เทคโนโลยีระบบความปลอดภัย : เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุมักใช้ในระบบความปลอดภัยในบ้านหรืออาคารเพื่อตรวจจับการบุกรุกหรือการบุกรุกที่พยายามเข้ามา.


หุ่นยนต์: ในหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหรือหุ่นยนต์บริการ, เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุมักใช้เพื่อช่วยในการนำทางหรือประสานกับสิ่งแวดล้อม.


เกมและควบคุมเสมือนจริง : ในเกมหรือแอปพลิเคชันเสมือนจริง, เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุมักใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้เล่นและวัตถุในเกม.


เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่นเซ็นเซอร์อินฟราเรด (infrared sensors), ความร้อน (thermal sensors), ระบบความรู้สึกแบบความต่อเนื่อง (LiDAR), กล้อง (cameras), และเซ็นเซอร์เสียง (sound sensors) เพื่อตรวจจับวัตถุและคุณสมบัติต่างๆ ของวัตถุในสภาพแวดล้อมต่างๆ ตามวัตถุปลอมหรือตัวอ้างอิงที่กำหนดไว้.


Comments


bottom of page