top of page
ค้นหา

ประตูอัตโนมัติคืออะไร และ ต้องเตรียมหน้างานอย่างไร

ประตูที่มีระบบการเปิด-ปิด อัตโนมัติโดยอาศัยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิด โดยไม่ต้องมีผู้ใช้งานทำการเปิดปิดด้วยมือ การทำงานของประตูอัตโนมัติอาจใช้ระบบต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหว รีโมทควบคุม หรืออื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ประตูเปิดหรือปิดอัตโนมัติเมื่อมีการตรวจจับความเคลื่อนไหว การใช้ประตูอัตโนมัติช่วยลดความยุ่งยากและเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าออกของผู้ใช้ในสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สนามบิน โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน และสถานที่ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง'

ประตูอัตโนมัติมีประโยชน์ในด้านความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความเหมาะสมสำหรับคนพิการหรือคนที่มีภูมิลำเนายากในการใช้ประตูแบบธรรมดา และยังช่วยให้ลดการสัมผัสของมือกับพื้นผิวประตูที่อาจเป็นที่ติดเชื้อโรค นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดพลังงานเนื่องจากการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติสามารถควบคุมให้เปิดเวลาที่จำเป็นเท่านั้น ทำให้ประหยัดค่าพลังงานเป็นอย่างดี


การเตรียมหน้างานในการใช้ประตูอัตโนมัติ

 1. วางแผนและออกแบบ: ก่อนที่จะติดตั้ง ประตูอัตโนมัติ ควรวางแผนและออกแบบระบบการใช้งานให้เหมาะสมกับสถานที่และการใช้งาน เช่น ประเภทของประตูอัตโนมัติที่ต้องการ (สวิตช์ไร้สาย, เซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหว), พื้นที่การติดตั้ง, และเป้าหมายการใช้งาน

 2. เลือกประตูอัตโนมัติ: เลือกประเภทของประตูอัตโนมัติที่เหมาะสมกับสถานที่และความต้องการ เช่น ประตูอัตโนมัติสำหรับห้างสรรพสินค้า, ประตูอัตโนมัติสำหรับโรงพยาบาล, หรือประตูอัตโนมัติสำหรับอาคารสำนักงาน

 3. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า: ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการเชื่อมต่อให้แน่ใจว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานอย่างถูกต้อง และมีการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่เพียงพอเพื่อส่งพลังงานให้กับประตูอัตโนมัติ

 4. ตรวจสอบพื้นที่การติดตั้ง: ตรวจสอบพื้นที่ที่ประตูอัตโนมัติจะติดตั้ง ให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้งและการเคลื่อนไหวของประตู

 5. ติดตั้งอุปกรณ์: นำอุปกรณ์ประตูอัตโนมัติมาติดตั้งในสถานที่ที่ได้วางแผนไว้ และทำการเชื่อมต่อระบบการทำงานให้เรียบร้อย

 6. ทดสอบการทำงาน: หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้นให้ทดสอบการทำงานของประตูอัตโนมัติให้แน่ใจว่าทำงานอย่างถูกต้องและสามารถเปิด-ปิดได้ตามที่ต้องการ

 7. ทดลองใช้งาน: ทดลองใช้งานประตูอัตโนมัติในสถานการณ์จริงๆ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน

 8. การเตรียมหน้างานในการใช้งานประตูอัตโนมัติควรทำอย่างพิถีพิถันเพื่อให้การใช้งานประตูอัตโนมัติเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในสถานที่ที่ใช้งานจริง

อายุการใช้งานของประตูอัตโนมัติขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น คุณภาพของประตูอัตโนมัติ การดูแลรักษาและบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง และสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งประตูอัตโนมัติ เมื่อประตูอัตโนมัติได้รับการติดตั้งและดูแลรักษาอย่างถูกต้อง มักจะมีอายุการใช้งานประมาณ 10 ถึง 15 ปี แต่อาจแยกตัวอย่างกว้างขวางตามเหตุการณ์และสภาพแวดล้อม


 1. ความปลอดภัย: ประตูอัตโนมัติมักมีระบบเซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหวหรือเซ็นเซอร์อื่นๆ ที่ช่วยตรวจจับสิ่งกีดขวาง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัย

 2. สะดวกและรวดเร็ว: ประตูอัตโนมัติช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้า-ออกได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการเปิดปิดประตูด้วยมือ

 3. ประหยัดพลังงาน: ประตูอัตโนมัติมีระบบการเปิดปิดที่ออกแบบให้ประหยัดพลังงานมากกว่าประตูแบบธรรมดา โดยประตูจะเปิด-ปิดเพียงเวลาที่มีผู้ใช้งานเข้าใกล้

 4. เพิ่มความสะดวกสบาย: ประตูอัตโนมัติช่วยลดความยุ่งยากในการเคลื่อนไหวและเข้า-ออกของผู้ใช้งาน มีความสะดวกสบายในการใช้งานในสถานที่ที่มีความคลุมเคลือบหนาแน่น

 5. การออกแบบสวยงาม: ประตูอัตโนมัติมักมีการออกแบบสวยงามและทันสมัย ทำให้เป็นที่ต้องการในการใช้ในสถานที่สำคัญ เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า หรืออาคารสำนักงาน

 6. ความสะดวกในการควบคุม: ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการเปิดปิดประตูอัตโนมัติผ่านระบบรีโมทควบคุมหรือเซ็นเซอร์เหตุการณ์เฉพาะ

 7. ลดการสัมผัส: การใช้ประตูอัตโนมัติช่วยลดการสัมผัสกับผิวประตูที่อาจเป็นที่ติดเชื้อและสิ่งสกปรก ช่วยให้การใช้งานมีความสะอาดและเป็นสุขภาพยิ่งขึ้น

Kommentarer


bottom of page