top of page

ประตูกึ่งอัตโนมัติ เปิด-ปิดแบบนุ่มนวล บานไม้หรือบานเฟรม
ชนิดบานเดี่ยว

SM_SMA-SC-8030

฿7,900

รับน้าหนัก 60 kg.

฿7,900

รับน้าหนัก 80 kg.

ประตูกึ่งอัตโนมัติ เปิด-ปิดแบบนุ่มนวล บานไม้หรือบานเฟรม รุ่น SMA-SC-8030

ร้านขายประตูอัตโนมัติที่ Shopee
ร้านขายประตูอัตโนมัติที่ Lazada

เป็นระบบรางเลื่อนเปิด-ปิดประตู ที่มีฟังก์ชั่นเปิดกลับแบบนุ่มนวล 

SM_SMA-SC-8030

• การใช้งาน: ใช้กับประตูบานไม้ และ บานกระจก
• ความกว้างบานประตูไม่น้อยกว่า: 550 mm

• ความสูงบานประตูสูงสุด: 3,000 mm

• ความหนาบานประตูมากกว่า: 35 mm ขึ้นไป

• สำหรับประตูน้ำหนักไม่เกิน: 30 kg และ 60 kg

• อุปกรณ์มาตรฐานแบบติดตั้ง: ยึดสกรูด้านบน

• ความหนาประตู: 35 mm

• ความยาวราง: 2.5 m

• ผู้ใช้งานสามารถปรับตั้งระยะการเปิดแบบนุ่มนวลได้ตามที่ต้องการ

• ล้อแบบ: Ball Bearing ให้ความทนทาน นุ่มนวล และลดเสียงรบกวน

• สินค้าผ่านมาตรฐานการทดสอบ: BS EN 1527 Grade 6
   (100,000 cycle test)

• สินค้าผ่านการทดสอบ เปิด ปิด: 100,000 cycle test

SMA-SC-8030
bottom of page