top of page

Wireless Touch Switch
TS400 (Waterproof type)

TS400 สวิตซ์สัมผัสความไวสูง แบบไร้สาย เปิดและปิดประตูอัตโนมัติ

ประตูอัตโนมัติ TS400
ประตูอัตโนมัติ TS400
ประตูอัตโนมัติ TS400

หากต้องการให้ประตูเปิดค้าง

กดสวิตซ์ค้างไว้ 5 นาที จากนั้นไฟสีแดงจะปรากฏขี้น จากนั้นประตู

จะถูกเปิดค้าง

หากต้องการให้ประตูกลับมาสู่สถานะอัตโนมัติ

กดสวิตซ์ 1 ครั้ง ประตูจะกลับคืนสู่โหมดอัตโนมัติ

Product Specification

รุ่น: TS400 (Transmitter)

แหล่งจ่ายพลังงาน: 1.5V x 2V (แบตเตอร์รี่ขนาด AAA)

ความถี่: 2.4 GHz

อุณภูมิการใช้งาน: -20ºC ~ 50ºC

ระยะการใช้งาน: ภายในระยะ 10 m

ขนาด: 4 x 15 x 1.3 cm

รุ่น: R24 (Receiver)

แหล่งจ่ายพลังงาน: DC12 ~ 30V, AC 12 ~ 24V

กระแสไฟฟ้าที่ใช้: Under 100 mA

ต้านทาน แรงดัน/กระแส รีเลย์: AC/DC 400V, 120mA

ความไวของการรับ: -91 dBm

ขนาด: 9.9 x 4.3 x 2.1 cm

ประตู | ประตูอัตโนมัติ | ประตูออโต้ | ประตู ออโต้ | ประตู อัตโนมัติ | Automatic door | Auto door | Door auto | Doorauto | Automaticdoor | Autodoor
 

สวิตช์ประตูอัตโนมัติ TS-400
bottom of page